Retningslinjer for ansøgning

Forgotten Nature støtter projekter, der ligger inden for formålsbestemmelsen.


Forgotten Nature arbejder på nuværende tidspunkt med projekter i Guatemala, Madagaskar og Equador men ser positivt på ansøgninger udenfor disse områder også. Der kan søges løbende året rundt.

Forgotten Nature kan yde støtte med op til 20.000 kr. pr. projekt.

Ansøgningen skal indeholde følgende informationer

Navn og adresse på ansøger (samt evt. institution)

Ansøgt beløb

Budget

Eventuel medfinansiering (dokumentation skal vedlægges)

Beskrivelse af projektet, max. to sider på dansk plus et populærvidenskabeligt resumé på max. 1/2 side

Tidsplan

Curriculum Vitae af ansøgeren/ansøgerne

Eventuelle udtalelser (max. 2)

Alle ansøgninger skal sendes til xxxx@xxxx.dk.

Når Forgotten Nature har modtaget ansøgningen, vil ansøger få en bekræftelse på modtagelsen via e-mail.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et videnskabeligt panel, og resultatet af
panelets vurdering vil blive bekendtgjort løbende, dog max 3 måneder efter modtagelse.
Der gives ikke begrundelser for afslag, og en afslået ansøgning kan ikke genbehandles.
De projekter, der får tilsagn om støtte, vil få 70% af det ansøgte beløb udbetalt ved
projektstart. De resterende 30% vil blive udbetalt cirka 1 måned før projektets afslutning.
Før de resterende 30 % kan udbetales, skal der indsendes en statusrapport, som skal godkendes af det videnskabelige panel.

Ved projektets afslutning skal der foreligge en fuldstændig dokumentation for alle udgifter
afholdt på projektet, og eventuelle ubrugte beløb skal returneres til Forgotten Nature.

Senest 1 måned efter projektets afslutning skal det afrapporteres til Forgotten Nature enten i form af en rapport (inkl. populærvidenskabeligt resume på ½ side), der kan publiceres på Forgotten Natures hjemmeside, eller i form af en videnskabelig eller populærvidenskabelig artikel. Billedmateriale til brug på hjemmeside og SoMe ses meget gerne som en del af afrapporteringen og ved indsendelse af dette accepteres offentliggørelsen af billedmaterialet ligeledes. Billedmateriale indsendes som min. halvvejs samt ved afslutning af projektet (studierejser, resultater anden form for afrapportering)